Personálne zastúpenie

prof. PhDr. Anton Heretik, CSc. – osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti, odborný garant – konateľ
MUDr. Ivan André, PhD.
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. – konateľ
PhDr. Robert Máthé, PhD. – konateľ
PhDr. Katarína Haidová
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová – konateľ
PhDr. Igor Obuch
MUDr. Lucia Žlnayová, PhD. – konateľ