Poskytujeme

znalecká – expertízna činnosť:

  • komplexná psychologická a/alebo psychiatrická expertíza najmä vo zvlášť odborne náročných a spoločensky významných trestnoprávnych prípadoch
  • vypracovanie revíznych znaleckých posudkov v trestnoprávnych a občianskoprávnych prípadoch
  • poskytovanie súčinnosti MS SR najmä pri kontrolnej, metodickej a vzdelávacej činnosti

činnosť vo vzťahu k legislatíve:

  • spolupráca s MS SR pri tvorbe novej legislatívy v oblasti znalectva

edukačné aktivity:

  • vzdelávanie budúcich znalcov psychológov a psychiatrov
  • účasť na skúškach z odborného minima
  • kontinuálne vzdelávanie znalcov, predovšetkým psychológov a psychiatrov

výskumné aktivity:

  • v oblasti forenznej psychológie a psychiatrie v partnerstve s Filozofickou fakultou a Lekárskou fakultou UK v Bratislave

 

Návrhy UZCPP na legislatívne úpravy znaleckého posudzovania duševného stavu – pravidlá na priberanie znalcov psychiatrov a psychológov.