Databáza publikácií

Zoznam publikácií spoločníkov ÚZČPP vhodných na rozšírenie vedomostí o znaleckej expertíznej činnosti

Monografie a VŠ učebnice:

HERETIK, A.sr, HERETIK, A.jr (Eds). Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof, 2007

HERETIK, A.: Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie. Bratislava, Eurokódex, 2010, 3. rozšírené  prepracované vydanie

HERETIK, A.: Extrémna agresia I. Forenzná psychológia vraždy. Nové Zámky: Psychoprof, 2012

HERETIK, A.: Zlo. Bratislava:Ikar, 2015

NOVOTNÝ, V., HERETIK, A.: Extrémna agresia II. Forenzná psychiatria vraždy. Nové Zámky: Psychoprof, 2012, 2.vyd.

ANDRÉ, I. – IZÁKOVÁ, Ľ. a kol.: Princípy súdnej psychiatrie. Princípy súdnej psychiatrie. Peter Prekop Print Production, 2014

MÁTHÉ, R.: Mravnostná kriminalita. In: : Holcr, Kv. a kolektív: Kriminológia. Bratislava: Iura Edition, 2008

Publikácie v vedeckých časopisoch a zborníkoch:

DOBROTKA, G. – HERETIK, A.: Nové viktimologické aspekty v analýze motivácie násilných trestných činov. Trestní právo 1, 1996,7-8.s.43-45

FLEISCHER, J. – HERETIK, A. – ŽUCHA, I.: Príspevok k otázke ohraničenia pato­lógie afektu. In: Sborník referátů XIV, soudné psychiatrické konference, VVPŠ, Bratislava 1992, s. 19 – 24.

HERETIK, A.: Násilná kriminalita. in K.Holcr a kol.: Kriminológia. IURA EDITION, Bratislava, 2008 s.229-23

HERETIK, A.: Anonymita zabíja – organizovaná kriminalita príslušníkov PPÚ. in Kapitoly z psychopatológie. Folia psychopatologica 5. Psychoprof, Nové Zámky, 2009, s. 70 – 74

HERETIK, A., HAGARA, M., ŠORAL, A.: Samovražda fingovaná ako vražda. Psychoatria. 12,2005,4,s.165_167

HERETIK, A., KOLIBÁŠ, E., NOVOTNÝ, V.: Matricídium spáchané psychotikom. Psychiatra. 9,2002,2, s.68-70

HERETIK, A., KOLIBÁŠ, E., MÁTHÉ, R., NOVOTNÝ, V.: Skúsenosti s posudzovaním duševného stavu u „bossa podsvetia“. Čes.slov.psychiat. 107,2011,4, s.227-230

HERETIK, A. – KREJNÁ, A.: K niektorým osobitostiam drogovej závislosti u ju­venilných delikventov. Protialkohol. obzo r 26, 1991, 6, s. 365 – 374.

HERETIK, A. – MÁTHÉ,R.: Psychologické charakteristiky páchateľov patricídia. In Zborník 21.Slovensko-českej súdnopsychiatrickej konferencie. Psychoprof, 2001, s. 102 – 107

HERETIK, A. – NÁBÉLEK, L. – NOVOTNÝ, V.- BÁRTOVÁ, M.: Príspevok ku krimi­nogénnym “rizikám mentálnej subnor­my”. Čs. kriminalistika, XXV 1992, 2, s. 272 – 275.

HERETIK, A. – NOVOTNÝ, V.: Poznámky k osobitostiam psychopatológie róm­skeho etnika. Referát XV. Súdnopsy­chiat. konferencia, Tr. Teplice 1992.

HERETIK, A., NOVOTNÝ, V.: Prípad nesexuálneho sadizmu a kanibalizmu. Kapitoly z psychopatológie 5.,2012, s.87-92

HERETIK,A. – NOVOTNÝ,V.- KOLIBÁŠ,E.: Sú týrané len ženy ? Psychiatria. 10, 2003, 2,s. 55 – 57

HERETIK, A. – VAJDIČKOVÁ, K.: La femme fatale – pokus o viktimologickú analýzu, Trestní právo,3,1988,5, s.17 – 19

NOVOTNÝ, V. – KOLIBÁŠ, E. – HERETIK, A.: Objednaná vražda – forenzne psychiatrické skúsenosti. Psychiatrie pro praxi, 2003,4, s.172-173