Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o.

ODBORNÉ MINIMUM A ZNALECKÁ AKADÉMIA 2024

Kurz Odborné minimum sa uskutoční v termíne 27. – 31. mája 2024 kombinovanou (dištančnou aj prezenčnou formou). V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Odborné minimum sa zameriava na legislatívu, ktorá upravuje výkon znaleckej činnosti a súčasne na jej aplikáciu v kontexte odborných tém z oblasti odboru psychológia a odvetví psychiatria a sexuológia.

31. mája 2024 sa uskutoční aj Znalecká akadémia v psychológii a psychiatrii tematicky zameraná na problematiku výsluchu znalca.

Ak máte záujem o bližšie informácie o kurze, napíšte nám mail na adresu info@uzcpp.sk.

Tešíme sa na stretnutie!

Prednášky zo Znaleckých akadémií v psychológii a psychiatrii 2016, 2017, 2018 a 2019 nájdete v časti Vzdelávacie aktivity.


Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o. vznikol z iniciatívy Ministerstva spravodlivosti SR ako špecializované vedecké a odborné pracovisko, plniace funkciu rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti zapísanej v zozname znalcov MS SR v odboroch psychológia a zdravotníctvo a farmácia.

V súčasnosti je jediným znaleckým ústavom na Slovensku, ktorý pôsobí v uvedených oblastiach. Platforma dvoch úzko spolupracujúcich a navzájom sa obohacujúcich odborov a odvetví umožňuje cennú spoluprácu znalcov psychiatrov a psychológov a je dôkazom prekonaných „starých kompetenčných“ sporov.

Personálne obsadenie ÚZČPP dovoľuje flexibilné zostavenie tímov pre komplexnú expertíznu a supervíznu činnosť. Navyše vytvára aj predpoklady pre kvalitnú výskumnú, publikačnú a vzdelávaciu činnosť.

Psychiatrická klinika LF UK a UN v Bratislave má dlhoročnú tradíciu vo vzdelávaní psychiatrov – budúcich súdnych znalcov, tak po teoretickej ako aj praktickej stránke zvládnutia súdnoznaleckej činnosti. Na jej pôde sa dlhoročne organizovali klinické súdnoznalecké konferencie, navštevované znalcami z celého Slovenska. Znalecká činnosť sa spája najmä s menami ako sú doc. MUDr. Juraj Fleischer, CSc., prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. a doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc., ktorých prednášky a publikácie vo významnej miere prispeli k rozvoju súdnej psychiatrie na Slovensku. Aj dnes je súčasťou kliniky Oddelenie súdnej psychiatrie. Až do vzniku UZCPP práve toto oddelenie tradične organizovalo Kurzy súdnej psychiatrie pre budúcich znalcov. Znalci-psychiatri, ktorí na klinike pôsobia, sa venujú aj výučbe súdnej psychiatrie v špecializačnom štúdiu z psychiatrie na Lekárskej fakulte, ale tiež na Právnickej fakulte UK, Akadémii policajného zboru a tiež v špecializačnom štúdiu, ktoré je určené budúcim znalcom psychológom na Psychologickom ústave Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Katedra psychológie FF UK v Bratislave má dlhoročnú tradíciu v pregraduálnej aj postgraduálnej výučbe forenznej psychológie počnúc pôsobením prof. PhDr. Gézu Dobrotku, CSc., zakladateľa československej forenznej psychológie. Výučba sa týka poslucháčov psychológie, Právnickej fakulty UK aj budúcich znalcov, ktorých prípravu organizuje Psychologický ústav Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. V uplynulých rokoch zabezpečovala Katedra psychológie pod vedením prof. PhDr. Antona Heretika, PhD. postgraduálnu prípravu žiadateľov o zápis do zoznamu znalcov formou dvojsemestrového vzdelávania, ktoré bolo ukončené skúškou a obhajobou záverečnej práce. Súčasťou aktivít Katedry psychológie FF UK je aj každoročné organizovanie odborného podujatia s forenznopsychologickou tematikou – Dobrotkov deň. Katedra psychológie je v zmluvnom vzťahu s Ústavom pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii ohľadne výskumných aktivít.

Zápis do Zoznamu znalcov MS SR: 14. máj 2014.
viac informácií…