Vzdelávacie aktivity

Odborné minimum pre znalcov plánujeme pripraviť v máji 2018 v Bratislave. V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: info@uzcpp.sk.
 • Projekt študijného programu
  Cieľová skupina: uchádzači o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR.
  Požadované vstupné vzdelanie: úplné ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore, určené najmä odborom medicína a/alebo psychológia
  Forma výučby: kurz prebieha formou prednášok, diskusií a riešenia prípadových štúdií.
  Profil absolventa: absolvent pozná platnú a účinnú právnu úpravu spojenú s výkonom znaleckej činnosti a vie v nej obsahujúcu reguláciu aplikovať na svoje konanie. Absolvent sa oboznámi aj so základnými princípmi znaleckej činnosti v odboroch psychológia a zdravotníctvo a farmácia, so zameraním na odvetvie psychiatria. Po splnení ostatných podmienok pre zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR má absolvent vedomosti, zručnosti a kompetencie pôsobiť ako znalec v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy spojenej s výkonom znaleckej činnosti.
 • pozvánka – prihláška
 • program odborného minima
  základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti
  znalec v občianskoprávnom konaní
  znalec v trestnoprávnom konaní
  znalec v správnom konaní
  znalec ako platiteľ daní a odvodov
  forenzná psychológia a psychiatria, vypracovávanie úkonov znaleckej činnosti
  fakturácia a vyúčtovanie znalečného
 • prednášajúci: spoločníci ÚZČPP a pracovníci Ministerstva spravodlivosti SR
 • program
 • študijný materiál:
  • právne predpisy týkajúce sa a spojené s výkonom znaleckej činnosti platné a účinné ku dňu záverečnej skúšky odborného minima
  • Heretik, A.: Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie. – 3. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2010.
  • Novotný, V., Heretik, A.: Extrémna agresia II. – forenzná psychiatria vraždy. Nové Zámky: Psychoprof, 2012.
  • Heretik, A.: Extrémna agresia I.. Nové Zámky: Psychoprof, 2011.
  • André, I., Izáková, Ľ.: a kol.: Princípy súdnej psychiatrie. Peter Prekop Print Production, 2014.
  • Máthé, R.: Mravnostná kriminalita. In: : Holcr, Kv. a kolektív: Kriminológia. Bratislava: Iura Edition, 2008.
 • záverečná skúška z odborného minima – vykonáva sa pred skúšobnou komisiou a pozostáva z písomnej a ústnej časti.

 

2. ročník edukačného podujatia Znalecká akadémia v psychológii a psychiatrii 2017 sa uskutočnil 17. mája 2017.

Program podujatia korešpondoval s hlavnou témou podujatia, t. j. Aktuálne úskalia súdnoznaleckej praxe z pohľadu znalcov a práva.

Tvorili ho dva bloky prednášok. Prvý odborný blok sa venoval aktuálnym odborným témam a druhý blok bol orientovaný legislatívne. Jeho lektormi boli najmä právnici, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku so znalcami z odborov Zdravotníctvo a farmácia a Psychológia či už ako sudcovia alebo ako zákonodarcovia.

Potešilo nás, že aj druhý ročník Znaleckej akadémie v psychológii a psychiatrii si našiel svojich priaznivcov. Tešíme sa na stretnutie na 3. ročníku podujatia v máji 2018!

 

Prednášky z 2. ročníka Znaleckej akadémie:

Heretik, A. Heretiková Marsalová: Posudzovanie páchateľov a svedkov z prostredia organizovaného zločinu.

Ľ. Izáková, I. André: Neschizofrénne trestné činy u chorých so schizofréniou, 2. časť. Neschizofrénne trestné činy – kazuistiky.

K. Haidová: Úskalia, komplikácie porozvodovej komunikácie rodičov.

R. Máthé, Ľ. Izáková: Znalecké posudzovanie novovzniknutých syndrómov z pohľadu súčasnej psychologickej a psychiatrickej praxe.

J. Dankovčík, riaditeľ Odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, Ministerstvo spravodlivosti SR: Pripravovaná novela zákona o znalcoch.

M. Maliar, generálny riaditeľ sekcie civilného práva MS SR: Legislatívne novinky v civilnom konaní.

O. Doláková, rodinná a civilná sudkyňa na Okresnom súde Bratislava I: Znalecké dokazovanie v konaní o spôsobilosti na právne úkony z pohľadu meniacej sa legislatívy.

M. Valent, predseda senátu a predseda trestnoprávneho grémia Okresného súdu Bratislava I: K niektorým aspektom psychiatrického a psychologického znaleckého dokazovania v trestnom konaní.

 

IMG_20170517_161946

 

Prednášky z 1. ročníka Znaleckej akadémie:

A. Heretik, A. Heretiková Marsalová: Úvod do forenznej agresológie.

A. Heretiková Masralová, A. Heretik: Obete domáceho násilia – kazuistiky.

Ľ. Izáková, K. Haidová, R. Máthé, L. Žlnyová: Znalecké posudzovanie žien zažívajúcich rodovo podmienené násilie a ich detí z pohľadu súčasnej psychologickej a psychiatrickej praxe.

I. André, Ľ. Izáková: Forenzne psychiatrické posudzovanie páchateľov trestných činov, ktorí trpia psychotickým ochorením, ale čin nevykazuje známky patologického konania.

R. Máthé: Forenznopsychologická expertíza v sexuológii.

B. Maliarová: Rekapitulácia legisltívnych zmien upravujúcich znaleckú činnosť.